Ekološka osvješćenost

U okviru lajt motiva „za zdravije generacije“ farmaceutske kompanije ZADA Pharmaceuticals odvijaju se i aktivnosti na ekološkoj osvješćenosti u svim segmentima djelatnosti, a u skladu sa važećim evropskim zakonima i standardima u oblasti zaštite okoline. Kontrolom emisija u zrak i vodu, kontrolom potrošnje energenata, sirovine i pakovnog materijala, te kontrolom nastajanja komunalnog i farmaceutskog otpada smanjuje se nepovoljni uticaj na okolinu.

Automatiziranim sistemom kondicioniranja zraka sa zastupljenim trostepenim filtracijama na usisu i na odsisu zraka, u okolinu izbacujemo čist zrak.

Za potrebe rashlađivanja i grijanja koristimo toplotne pumpe (čilere) uz minimalnu potrošnju elektroenergenta.

Sistemom sigurnog zbrinjavanja otpada, farmaceutski otpad se na ekološki prihvatljiv način zbrinjava u saradnji sa ovlaštenim institucijama za zbrinjavanje farmaceutskog otpada, a prema Pravilniku o zbrinjavanju farmaceutskog otpada.

Kontinuiranim edukacijama uposlenika postižemo jačanje ekološke svijesti, time unapređujemo čuvanje okoline i uslova života, a sve „za zdravije generacije“.