Osiguranje kvaliteta

Sistem Osiguranja kvaliteta u ZADA Pharmaceuticals obuhvaća postupanje u skladu sa principima Dobre Proizvođačke Prakse (GMP) u farmaceutskoj industriji i standardom EN ISO 9001:2008;

ZADA Pharmaceuticals proizvodi proizvode koji svojim kvalitetom zadovoljavaju potrebe korisnika. Kvaliteta je naša dugoročna obaveza kao i dosljedno pridržavanje usvojenih visokih standarda u svim aspektima naših poslovnih ciklusa. Svaki zaposlenik aktivno sudjeluje u razvoju kvalitete, i u skladu s važećim dokumentima osiguranja kvalitete u okviru svojih dužnosti kako bi se osigurala kvaliteta njihovog rada.kvalitet

Pregled Sistema kvaliteta

jjjjElementi Sistema kvaliteta

Osnovni dokument sistema upravljanja kvalitetom u ZADA Pharmaceuticals je Poslovnik kvalitete. Osim što opisuje sistem kvalitete, ovaj dokument definiše cilj kvalitete. Poslovnik kvalitete se temelji na GMP elementima relevantnim za osiguranje kvalitete farmaceutskih proizvoda.

sssElementi Sistema kvaliteta

Sistem Osiguranja kvaliteta u proizvodnji farmaceutskih proizvoda u ZADA Pharmaceuticals definisan je sljedećim principima:

  • aktivni farmaceutski sastojci (API) i proizvodi, su dizajnirni i razvijeni u skladu sa zahtjevima tržišta i GMP;
  • definisane procedure u procesu proizvodnje i kontrole su u skladu sa GMP;
  • jasno su definisane odgovornosti na svim nivoima;
  • obavljaju se sve potrebne analize sirovina i pakovnih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
  • standardizirani su i validirani kritični koraci u proizvodnji i kontroli;
  • proizvodi se proizvode u skladu sa odobrenim tehnološkim postupcima i ispituju u skladu sa definisanim i validiranim procedurama kontrole kvalitete;
  • puštanje proizvoda na tržište odobrava se tek nakon što QP potvrdi sukladnost serije s GMP zahtjevima i analize rezultata sa specifikacijom gotovog proizvoda;
  • jasno su definisane mjere predostrožnosti skladištenja i transporta (temperatura, vlaga, svjetlo), koje garantuju kvalitetu proizvoda do isteka njihovog roka trajanja;
  • redovno se provedi postupak internog audita kojim se procjenjuje djelotvornost i primjena sistema Osiguranja kvalitete;
  • redovito se održava i unapređuje sistem Osiguranje kvalitete.