Kontrola Kvaliteta

Kontrolišemo i garantujemo kvalitet svih naših proizvoda.

Kontrola kvaliteta se bavi uzorkovanjem, testiranjem, kao i postupcima organizovanja, dokumetovanja i odobravanja, koji osiguravaju da se izvode neophodni i odgovarajući testovi, i da se materijali ne odobravaju za upotrebu, niti proizvodi za prodaju ili nabavu dok se ne potvrdi da je njihov kvalitet zadovoljavajući.

Sektor Kontrola kvaliteta obuhvata šest analitičkih laboratorija, odjel za praćenje stabilnosti proizvoda, te priručni magacin hemikalija.

Laboratorij je opremljen visokosofisticiranom i kvalificiranom opremom koja omogućava izvođenje svih potrebnih analiza. Metode kontrole kvaliteta koriste savremene tehnologije poput HPLC-a, FTIR-a, NIR-a.

Kontrola kvaliteta se provodi u skladu sa najnovijim smjernicama Dobre Proizvođačke Prakse (GMP) i podrazumijeva uzorkovanje i kontrolu ulaznih materijala (aktivnih i pomoćnih supstanci), kontrolu pakovnih materijala, kontrolu intermedijera u svim fazama proizvodnje i kontrolu finalnog proizvoda.

Svaka sirovina koja se koristi u proizvodnji je kontrolirana i odobrena od kvalificiranog osoblja iz sektora Kontrola kvaliteta. Svaku seriju aktivne supstance za proizvodnju odobrava Odgovorna osoba za puštanje serije lijeka u promet (QP).

Stalna briga, kontrola i nadzor nad dobavljačima i proizvođačima sirovina i pakovnog materijala rezultira korištenjem ispravnih i kvalitetnih sirovina što na koncu vodi vrhunskom kvalitetu gotovog proizvoda.

Uz odgovarajuće uslove, obučeno osoblje i odobrene postupke za uzorkovanje i testiranje garantuje se kvalitet gotovog proizvoda.

Prije puštanja serije lijeka u promet svaka serija se certificira od strane QP-a čime se garantira da su provedena sva potrebna ispitivanja, te da je lijek proizveden i ispitan sukladno zakonskim propisima i dozvolom za promet.

Treba Vam stručni savjet?

Mi mislimo na Vas, pitajte nas bilo kada.